لیست قیمت

پیشنهادات 
تا تاریخ
تعرفه یک ماهه(به ریال
روشنایی
سایز به متر
نوع بیلبورد
آدرس
کد
ردیف
منطقه

140/000/000
ن
15.3× 2.6
پیشانی
زیر گذر اول سر بالایی ولیعصر تابلوی پایین 1
 
210/000/000
ن
13× 5
بیلبورد
جنب باغلارباغی تابلوی2 وجهی 2
 
210/000/000
ن
13× 5
بیلبورد
جنب باغلارباغی تابلوی 2 وجهی 3
 
160/000/000
د 
10× 2.5
پیشانی
عابر گذر باغلار باغی لاین رفت به آبرسان 1 4
 
160/000/000
د 
10× 2.5
پیشانی
عابر گذر باغلار باغی لاین رفت به آبرسان 2
 
210/000/000
ن
15.8× 3.1
پیشانی
پیشانی زیر گذر آبرسان مسیر رفت به پل قاری (بازار) 6
                        
210/000/000
د 
13 × 3.5
پیشانی
عابرگذر کلانتر کوچه لاین برگشت از آبرسان 7
 
120/000/000
د
10× 2.5
پیشانی
پیشانی زیرگذر منصور خیابان چایکنار (فارابی) رفت به بازار 8
   
عدم اکران
د 
9× 3
بیلبورد
چایکنار مقابل پارک قائم مقام 9
                        
180/000/000
ن
10× 3
بیلبورد
روبروی پارك آنالار و آتالار
10
 
120/000/000
ن
10 × 2.5
پیشانی
پیشانی زیرگذرمنصور خیابان چایکنار (فارابی) برگشت از بازار 11
 
200/000/000
د
18 × 2.5
پیشانی
عابر گذر مقابل شهرداری منطقه یک تابلوی شماره 1 12
   
110/000/000
ن
14× 3
پیشانی
عابر گذر مقابل شهرداری منطقه یك تابلوی شماره 2 13
                        
210/000/000
د
13 × 3.5
پیشانی
عابر گذر کلانتر کوچه لاین رفت به آبرسان 14
 
180/000/000
ن
10 ×3
پیشانی
زیرگذر آبرسان لاین رفت به سه راه گلکار 15
 
110/000/000
ن
7.2×3.3
ترایویژن
ترایویژن گلکار (وجه 1) 16
   
110/000/000
ن
7.2×3.3
ترایویژن
ترایویژن گلکار (وجه 2) 17
   
110/000/000
ن
7.2×3.3
ترایویژن
ترایویژن گلکار (وجه 3) 18
 
180/000/000
ن
10.35× 3.1
بیلبورد
نرسیده به ایستگاه مترو  استاد شهریار 19
   
160/000/000
د 
15 × 2
پیشانی
عابرگذر باغلارباغی لاین برگشت از آبرسان 1 20
                        
160/000/000
ن
15×2
پیشانی
عابرگذر باغلارباغی  لاین برگشت از آبرسان 2 21
   
110/000/000
د
5×3
پیشانی
 اول سربالایی  ولیعصر تقاطع با شهریار (پشت چراغ قرمز) 22
 
 
210/000/000
 ن  
10 × 3
 
بیلبورد
 استادشهریار مقابل بنیاد جانبازان رفت به بازار  23
 
عدم اکران 
50/000/000
ن 
3 × 5
بیلبورد
چهارراه قونقا جنب دکه راهنمایی 24
                     180/000/000   ن 4×8   بیلبورد خ امام نرسیده به آبرسان تابلوی پرچمی رو به بهشتی  b/3/1  25
     180/000/000 ن  4×8   بیلبورد خ امام نرسیده به آبرسان تابلوی پرچمی رو به آبرسان   p/3/31 26 
   
220/000/000
د
2.5 × 10
پیشانی
روگذر آبرسان لاین رفت به فلکه دانشگاه 1 27
   
220/000/000
د
2.5 × 10
پیشانی
روگذر آبرسان لاین رفت به فلکه دانشگاه 2 28
    60/000/000 ن 2×4 بیلبورد آبرسان جنب اسکان شماره 1 b/3/8  29
   
60/000/000
ن
2×4
بیلبورد
آبرسان جنب اسکان تابلوی شماره 2 30
 
90/000/000
ن 
3×5
بیلبورد
آبرسان جنب پاساژ نسیم شماره 1 31
    90/000/000 ن 3×5 بیلبورد آبرسان جنب پاساژ نسیم 2 b/3/7 32 
 
140/000/000
د 
3 × 6
بیلبورد
بلوار 29 بهمن تابلوی شماره 2 بطرف بیمارستان 33
 
140/000/000 د 6×3 بیلبورد بلوار 29 بهمن تابلوی شماره 3  b/3/30  34
                    
140/000/000
د 
3 × 6
بیلبورد
بلوار 29 بهمن تابلوی شماره 4 بطرف بیمارستان 35
  عدم اکران
90/000/000
د 
3 × 7
پریزم
بلوار 29 بهمن تابلوی شماره 5 بطرف بیمارستان وجه 1 36
  عدم اکران
90/000/000
د 
3 × 7
پریزم
بلوار 29 بهمن تابلوی شماره 5 بطرف بیمارستان وجه 2 37
  عدم اکران
90/000/000
د 
3 × 7
پریزم
بلوار 29 بهمن تابلوی شماره 5 بطرف بیمارستان وجه 3 38
                        
160/000/000
د 
15 × 2
پیشانی
عابر گذر راهنمایی لاین رفت به دروازه(پل زعفرانیه) 39
    140/000/000 د 15×2 پیشانی عابر گذر راهنمایی لاین رفت به فلکه دانشگاه( پل زغفرانیه)  p/3/15  40
 

120/000/000
د 
6.5×3.5
بیلبورد
هتل مرمر جنب ایستگاه کلانتری 41
                        
170/000/000
 د
7.1× 4.1
ساین برد ساین برد هتل مرمر وجه 1 42
 
170/000/000
 د
7.1× 4.1
ساین برد ساین برد هتل مرمر وجه 2 43
   
170/000/000
 د
7.1× 4.1
ساین برد ساین برد هتل مرمر وجه 3 44
   
110/000/000
ن
10×2.5
پیشانی
عابر گذر دروازه تهران مقابل کرکج لاین رفت تابلو شماره 1 45
                    
120/000/000
 
ن
12×2.5
پیشانی
عابر گذر دروازه تهران مقابل کرکج لاین رفت تابلو شماره 2 46
   
110/000/000
ن
10×2.5
پیشانی
عابر گذر دروازه تهران مقابل کرکج لاین رفت تابلو شماره 3 47
   
110/000/000
 د
10×2.5
پیشانی
عابر گذر دروازه تهران مقابل کرکج لاین برگشت تابلو شماره 1 48
   
120/000/000
د
12×2.5
پیشانی
عابر گذر دروازه تهران مقابل کرکج لاین برگشت تابلو شماره 2 49
 
 
110/000/000
ن 
10×2.5
پیشانی
عابر گذر دروازه تهران مقابل کرکج لاین برگشت تابلو شماره 3 50
     
ن 
1/80× 1/10
بیلبورد
 داخل پل عابر مکانیزه آبرسان 51
     
 ن
1/80 ×1/10
بیلبورد
 داخل پل عابر مکانیزه ابرسان 52
     
 ن
1/80× 1/10
بیلبورد
 داخل پل عابر مکانیزه آبرسان 53
     
ن 
1/80× 1/10
بیلبورد
 داخل پل عابر مکانیزه آبرسان 54
   92/7/12
210/000/000
ن
2.3× 14.1
پیشانی
رو گذر توانیر لاین رفت به ولی عصر 55
     210/000/000  ن 2.5×13.6  پیشانی رو گذر توانیر لاین برگشت از ولی عصر   p/4/11  56
  92/8/3 210/000/000  ن 15 ×3 پیشانی   عابر گذر شفیع زاده لاین رفت به فهمیده p/4/12  57
   
200/000/000
ن 
5/5× 3
ساین برد
ساین برد ولیعصر (فلكه بازار) وجه 1 58
   
200/000/000
د 
5/5× 3
ساین برد
ساین برد ولیعصر (فلكه بازار) وجه 2 59
   
200/000/000
د 
5/5× 3
ساین برد
ساین برد ولیعصر (فلكه بازار) وجه 3 60
   
60/000/000
ن 
2×5
بیلبورد عمودی
ولیعصر میدان معلم تابلوی پرچمی به طرف دروازه تهران 61
   
60/000/000
ن 
2×5
بیلبورد عمودی
ولیعصر میدان معلم تابلوی پرچمی به طرف میدان معلم 62
                        
100/000/000
ن
9.9×2.5
پیشانی
روگذر عباسی رفت به ولیعصر                  63
 
100/000/000
ن
9.9×2.5
پیشانی
روگذر عباسی برگشت به بازار 64
   
60/000/000
ن
6×4
پیشانی
اول سربالایی ولیعصر مقابل مغازه 65
 
 200/000/000 د  
10×3
 
بیلبورد
 سربالایی ولیعصر-میدان نظامی-رفت به ولیعصر 66
     200/000/000  د  
10×3
 
بیلبورد
 سربالایی ولیعصر-میدان نظامی-برگشت از ولیعصر 67
   
160/000/000
ن
10×2.5
پیشانی
روگذر میدان فهمیده تابلوی شماره 1 68
   
160/000/000
ن
10×2.5
پیشانی
روگذر میدان فهمیده تابلوی شماره 2 69
                    
160/000/000
ن
10×2.5
پیشانی
روگذر میدان فهمیده تابلوی شماره 3 70
 
160/000/000
ن 
10×2.5
پیشانی
روگذر میدان فهمیده تابلوی شماره 4 71
 

90/000/000
ن 
6× 3
بیلبورد
نصف راه به طرف راه آهن 72
   
120/000/000
د
10 × 2.75
پیشانی
روگذر نصف راه لاین رفت به میدان راه آهن تابلوی شماره 1 73
 
120/000/000
د
10 × 2.75
پیشانی
روگذر نصف راه لاین رفت به میدان راه آهن تابلوی شماره 2 74
                    
220/000/000
ن
20× 2.75
پیشانی
روگذر نصف راه لاین رفت به طرف میدان قونقا 75
   
120/000/000
ن
14.75× 2
پیشانی
عابر گذر اول رسالت لاین برگشت از نصف راه 76
   
120/000/000
ن 
10×2.5
پیشانی
عابر گذر روبروی سازمان جهاد کشاورزی رفت به نصف راه 77
                         120/000/000  ن 10×3  پیشانی عابر گذر ساختمان سنگی لاین رفت به آبرسان   p/6/2 78
                        
160/000/000
د 
14.75× 2.5
پیشانی
عابر گذر مقابل اداره تعاون لاین رفت به ابو ریحان 79
   
160/000/000
د
14.75×2.5
پیشانی
عابر گذر مقابل اداره تعاون لاین رفت به نصف راه 80
    60/000/000   ن 5.2×3  بیلبورد چهارراه ابوریجان   p/6/6  81
 

140/000/000
ن
10 × 2.5
پیشانی
عابرگذر سازمان پارکها 82
   
140/000/000
ن
10 × 2
پیشانی
عابر گذر محمد آباد رفت به نصف راه 83
                   
150/000/000
ن
10×2.5
پیشانی
پیشانی پل شریعتی آزادی به طرف آبرسان(1) 84
 
140/000/000
د 
10×2.5
پیشانی
پیشانی پل شریعتی آزادی به طرف آبرسان (2) 85
 

150/000/000
د
10×2.5
پیشانی
پیشانی پل شریعتی آزادی به طرف نصف راه (1) 86
   
140/000/000
ن 
10×2.5
پیشانی
پیشانی پل شریعتی آزادی به طرف نصف راه (2) 87
 
150/000/000
د
10 × 2.5
پیشانی
عابر گذر روبروی دانشگاه هنر تابلوی شماره 1 (راست) 88
   
140/000/000
ن
10 × 2.5
پیشانی
عابر گذر روبروی دانشگاه هنر تابلوی شماره 2 (چپ) 89
                    
150/000/000
ن
10 × 2.5
پیشانی
زیرگذر طالقانی لاین رفت به طرف آبرسان 90
                        
150/000/000
ن
9.9×2.5
پیشانی
پیشانی پل مقابل بیمارستان ارتش-خ آزادی رفت به آبرسان 91
    140/000/000 ن 10×2.5 پیشانی زیر گذر طالقانی لاین رفت به نصف راه 6/11   92
   
140/000/000
ن
8 ×2.5
پیشانی
عابر گذر روبروی بیمارستان سینا رفت به آبرسان 93
   
140/000/000
ن
8 ×2.5
پیشانی
عابر گذر روبروی بیمارستان سینا رفت به نصف راه 94
   
140/000/000
د
10 × 2.5
پیشانی
زیر گذر چهار راه مارالان لاین رفت به آبرسان 95
   
50/000/000
ن 
2.85×1.35
بیلبورد
خیابان آزادی مقابل پست برق نبش بزرگمهر 96
   
200/000/000
 
د
10× 4
ساین برد
ساین برد چرخان میدان راه آهن (وجه1) 97
 
200/000/000
د 
10× 4
ساین برد
ساین برد چرخان میدان راه آهن (وجه2) 98
   
60/000/000
د 
3×3
ساین برد
ساین برد چرخان میدان راه آهن(وجه لوگو) وجه 3 99
   
60/000/000
ن 
5×3
بیلبورد
میدان راه آهن 100
    عدم اکران - 15×3 پیشانی عابر گذر جاده سنتو اول رسالت لاین رفت به راه آهن p/7/5 101
    عدم اکران - 15×3 پیشانی عابر گذر جاده سنتو اول رسالت لاین رفت به تراکتور سازی p/7/6  102
 
150/0000/000 ن 15×3 پیشانی عابر گذر مقابل تراکتور سازی لاین رفت به آذر شهر p/7/8  103
 
150/000/000 ن 15×3 پیشانی عابر گذر مقابل تراکتور سازی لاین رفت به راه آهن p/7/8  104
 
210/000/000
ن 
12 × 4
بیلبورد
میدان فرودگاه 105
 
120/000/000  د  8.8×2.75 ترایویژن  بازار نبش شریعتی شمالی وجه 1  106
    120/000/000  د  8.8× 2.75 ترایویژن 

بازار نبش شریعتی شمالی وجه 2

107
     120/000/000 د 8.8× 2.75  ترایویژن

بازار نبش شریعتی شمالی وجه 3

108
    90/000/000  ن  5×3  بیلبورد 

تقاطع 17 شهریور با طالقانی مقابل چلوکبابی مهمانی

109
    200/000/000  ن 7×4 بیلبورد تقاطع 17 شهریور با شریعتی b/9/11 110
    60/000/000   د  4×2  بیلبورد تقاطع 17 شهریور تابلوی 1 111
    60/000/000   د 4 ×2  بیلبورد تقاطع 17 شهریور تابلوی 2 112
    60/000/000   ن 4×2   بیلبورد تقاطع 17 شهریور تابلوی شماره 3   b/9/12 113
                        
170/000/000
د
10× 3
بیلبورد
تقاطع خیابان باغشمال با ارتش جنوبی ضلع جنوب شرقی 114
 
100/000/000
ن
10×2.5
پیشانی
پل عابر گذرجاده اصلی جلفا- تبریز- تابلوی شماره1 115
   
110/000/000
ن
13×2.5
پیشانی
پل عابر گذر جاده اصلی جلفا- تبریز- تابلوی شماره2 116
   
100/000/000
ن
10×2.5
پیشانی
پل عابر گذر جاده اصلی جلفا- تبریز- تابلوی شماره3 117
                    
110/000/000
 ن
10×2.5
پیشانی
پل عابر گذرجاده اصلی تبریز- جلفا- تابلوی شماره4 118
                        
100/000/000
ن
13×2.5
پیشانی
پل عابر گذر جاده اصلی تبریز- جلفا- تابلوی شماره5 119
   
100/000/000
 ن
10×2.5
پیشانی
پل عابر گذر جاده اصلی تبریز- جلفا- تابلوی شماره6 120
۱۳۹۲/۷/۱۱ بازگشت